Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej
w dniu 8 marca 2022 r.

Rada podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,75 pkt. proc., tj. do poziomu 3,50%. Jednocześnie Rada ustaliła następujący poziom pozostałych stóp procentowych NBP:

  • stopa lombardowa 4,00%;
  • stopa depozytowa 3,00%;
  • stopa redyskontowa weksli 3,55%;
  • stopa dyskontowa weksli 3,60%.

Uchwała RPP wchodzi w życie 9 marca br.