Logo SKOK

Informacja o uczestnictwie w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów i zasadach jego funkcjonowania

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. St. Adamskiego w Toruniu uczestniczy w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów funkcjonującym na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, zwanej dalej ustawą o BFG.

Zakres ochrony gwarancyjnej

Środkami objętymi ochroną gwarancyjną są:
1) środki pieniężne zgromadzone w kasie przez deponenta na rachunkach, w przypadku których deponent jest stroną umowy rachunku, niezależnie od wadliwości prawnej tej umowy, a także jej nieważności;
2) inne należności deponenta wynikające z prowadzenia przez kasę rachunków deponenta,
o których mowa w pkt 1;
3) należności deponenta wynikające z przeprowadzania przez kasę rozliczeń finansowych;
4) należności z tytułu kwoty wydatkowanej na koszty pogrzebu członka kasy w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku oraz należności z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci, o ile stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji.

Środki objęte ochroną gwarancyjną

Środkami objętymi ochroną gwarancyjną są środki w złotych.
Wartość środków objętych ochroną gwarancyjną, powiększonych o odsetki naliczone do dnia spełnienia warunku gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie, niezależnie od terminu ich wymagalności, ustala się według stanu na początek dnia spełnienia warunku gwarancji.

Podmioty będące deponentem

W przypadku kasy uprawnione do świadczenia pieniężnego z systemu gwarantowania depozytów są:
1) osoby fizyczne;
2) organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395);
3) jednostki organizacyjne kościoła lub związku wyznaniowego, będące osobami prawnymi;
4) spółdzielnie;
5) związki zawodowe;
6) wspólnoty mieszkaniowe.

Wysokość gwarancji

Środki objęte ochroną gwarancyjną w kasie są objęte tą ochroną od dnia ich wniesienia na rachunek w  kasie, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień spełnienia warunku gwarancji do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro - w całości.

Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.

Wypłata środków gwarantowanych

W dniu spełnienia warunku gwarancji deponent nabywa w stosunku do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, na warunkach określonych w ustawie o BFG, uprawnienie do świadczenia pieniężnego.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje na temat obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów można znaleźć na stronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego: www.bfg.pl. oraz pod bezpłatną infolinią udostępnioną przez BFG: 0 800 569 341.