Ubezpieczenia do kredytów i pożyczek

TWOJA PROMESA to indywidualne ubezpieczenie na życie członka Kasy, który zawarł umowę kredytu/pożyczki w Kasie Adamskiego.

Przedmiotem ubezpieczenia jest:

 • życie Ubezpieczonego (kredytobiorcy/pożyczkobiorcy)

W razie śmierci Ubezpieczonego niespłacony kredyt/pożyczka zostaje pokryty przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Dlaczego warto?

 • zabezpiecza przyszłości rodziny i poręczycieli
 • niska, malejąca składka ubezpieczeniowa przez okres spłaty pożyczki
 • bez badań lekarskich
 • dla kredytów/ pożyczek do 100 000 złotych
 • ochrona przez cały okres spłaty kredytu/pożyczki
 • składka może być płatna miesięcznie lub jednorazowo.

Więcej informacji OWU

TWÓJ WALOR  to indywidualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu dla członka Kasy, który zawarł umowę kredytu/pożyczki w Kasie Adamskiego.

Przedmiotem ubezpieczenia jest:

 • śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu,
 • całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (za dodatkową opłatą)

W razie śmierci Ubezpieczonego niespłacony kredyt/pożyczka zostaje pokryty przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Dlaczego warto?

 • zabezpieczenie i spokój rodziny Ubezpieczonego oraz poręczycieli
 • wypłata części (a w przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki całości) świadczenia osobom uprawnionym
 • brak ankiety medycznej
 • brak karencji – pełna ochrona już od następnego dnia po zawarciu umowy pożyczki

Więcej informacji OWU

TWOJA LINIA to indywidualne ubezpieczenie na życie dla członka Kasy, który zawarł umowę linii pożyczkowej w Kasie Adamskiego.

Przedmiotem ubezpieczenia jest:

 • życie Ubezpieczonego (pożyczkobiorcy)

W razie śmierci Ubezpieczonego niespłacona linia pożyczkowa zostaje pokryta przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Dlaczego warto?

 • doskonałe i pewne zabezpieczenie przyszłości rodziny
 • w ramach rocznej umowy ubezpieczenia jego koszt ponosisz tylko raz
 • ubezpieczenie pokrywa wysokość zadłużenia ubezpieczonego względem Wierzyciela
 • rodzina otrzymuje świadczenie, w wysokości kwoty pozostałej po spłacie zobowiązania wobec Wierzyciela
 • w przypadku śmierci Ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie w kwocie równej limitowi określonemu w umowie o linię pożyczkową na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia.

Więcej informacji OWU

TWOJA POSADA to indywidualne ubezpieczenie od utraty pracy dla członka Kasy, który zawarł umowę kredytu/pożyczki w Kasie Adamskiego.

Przedmiotem ubezpieczenia jest:

 • Utrata pracy przez Ubezpieczonego wskutek jednostronnego rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy,

W razie utrata pracy w okresie ochrony, po dokonaniu przez Ubezpieczonego rejestracji w UP i uzyskaniu statusu osoby bezrobotnej, przedstawieniu towarzystwu wymaganych dokumentów, towarzystwo ubezpieczeniowe dokona jednorazowej wypłaty odszkodowania w kwocie równej 6 kolejnym ratom kapitałowo – odsetkowym, zgodnie z pierwotnym harmonogramem spłat kredytu/pożyczki z zastrzeżeniem, że wysokość odszkodowania będzie nie większa niż wartość zadłużenia pozostałego do spłaty.

Dlaczego warto?

 • suma ubezpieczenia aż do 100 000 zł
 • wypłata odszkodowania w wysokości pełnej raty (kapitał + odsetki)
 • brak karencji – pełna ochrona już od następnego dnia po zawarciu umowy pożyczki
 • brak konieczności przekazywania Towarzystwu comiesięcznych zaświadczeń o statusie bezrobotnego
 • możliwość kontynuowania ubezpieczenia po wcześniejszej spłacie zadłużenia
 • „wakacje kredytowe” od spłaty nawet kilku rat pożyczki po utracie zatrudnienia

Więcej informacji OWU

TWOJA CHWILÓWKA to indywidualne ubezpieczenie na życie dla członka, który zawarł umowę pożyczki  na okres jednego miesiąca w SKOK Adamskiego.

Przedmiotem ubezpieczenia jest:

 • życie Ubezpieczonego (kredytobiorcy/pożyczkobiorcy)

W razie śmierci Ubezpieczonego z ubezpieczenia zostaje pokryty przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe niespłacony kapitał pożyczki.

Dlaczego Warto?

 • brak karencji – pełna ochrona już od następnego dnia po zawarciu umowy pożyczki
 • składka miesięczna lub roczna
 • możliwość przystąpenia do kilku polis, jednak suma ubezpieczenia nie może być wyższa niż 5 000 zł

Więcej informacji OWU