Zarząd Kasy Krajowej zaprasza Zarządy, pracowników i członków Kas do wzięcia udziału w konkursie, którego celem jest wybranie wizerunku, który będzie umieszczony na wielowalutowej karcie płatniczej.

Projekty powinny między innymi uwzględniać wielowalutowość, ekologię oraz spółdzielczy charakter ruchu SKOK.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie łącznie następujących warunków:

  • akceptacja przez Uczestnika Konkursu treści Regulaminu,
  • dokonanie zgłoszenia na formularzu, będącym załącznikiem do Regulaminu, dostępnym na stronie internetowej Organizatora, przesyłając je na adres: joanna.szulc@skok.pl w terminie, o którym mowa w ust. 1 powyżej,
  • przesłanie pocztą na adres siedziby Organizatora (81-743 Sopot, ul. Władysława IV 22) lub elektroniczne na adres joanna.szulc@skok.pl pracy konkursowej w dowolnej formie, dotyczącej wizerunku na wielowalutowej karcie płatniczej VISA.

Na projekty wraz ze zgłoszeniem Kasa Krajowa czeka do 28 kwietnia 2021 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na najbliższym forum produktowym.

Formularz konkursowy

Regulamin konkursu