Ład korporacyjny

Zarząd Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. St. Adamskiego w Toruniu uprzejmie informuje, iż związku z podjęciem przez Komisję Nadzoru Finansowego uchwały nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. wprowadzającej „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, Rada Nadzorcza i Zarząd Kasy przyjęły uchwały dotyczące stosowania zawartych w nim zasad, obowiązujące od 01 stycznia 2015 r., z zastrzeżeniem tych , które prowadziłyby do naruszenia prawa powszechnie obowiązującego lub których wprowadzenie byłoby nieproporcjonalne do skali, charakteru działalności oraz specyfiki Kasy Adamskiego lub nadmiernie uciążliwe.

Jednocześnie informujemy, że Kasa Adamskiego, realizując zasady ładu korporacyjnego, udostępnia do wglądu we wszystkich swoich placówkach oraz na stronie internetowej www.skokadamskiego.pl najważniejsze dokumenty w zakładce Informacje dla Klienta.