Więź członkowska

Członkowie Kasy Adamskiego połączeni są więzią o charakterze organizacyjnym, poprzez przynależność do Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej z siedzibą w Gdyni.

Stowarzyszenie powstało w 1997 roku w Gdyni i od początku swojej działalności wspiera edukację finansową, przeciwdziała biedzie i wykluczeniu finansowemu Polaków. Swoją misję SKEF realizuje poprzez:

  • udzielanie bezpłatnych porad prawno-konsumenckich dla wszystkich Członków Kas w swoich ośrodkach doradztwa finansowego i konsumenckiego zlokalizowanych w Gdyni, Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białej Podlaskiej
  • realizację projektów edukacyjnych budujących świadomość finansową – prowadzenie szkoleń, warsztatów, prelekcji, seminariów i konferencji z zakresu edukacji finansowej, publikację poradników i artykułów
  • Fundusz Stypendialny – wsparcie finansowe młodzieży ponadgimnazjalnej i studentów w zdobywaniu wykształcenia
  • pomoc instytucjom kultury, oświaty i nauki, których celem jest krzewienie edukacji finansowej oraz przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu
  • współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej oraz krajowymi i zagranicznymi instytucjami
  • promowanie i organizowanie wolontariatu
  • przeprowadzanie zbiórek publicznych na cele społeczno-opiekuńcze.

 

W ramach działalności SKEF w każdej placówce Kasy Adamskiego funkcjonuje Klub członków SKEF.

Więcej informacji na temat działalności SKEF można znaleźć na stronie www.skef.pl