Ubezpieczenia do kredytów i pożyczek

TWOJA PROMESA to indywidualne ubezpieczenie na życie członka Kasy, który zawarł umowę kredytu/pożyczki w Kasie Adamskiego.

Przedmiotem ubezpieczenia jest:

 • życie Ubezpieczonego (kredytobiorcy/pożyczkobiorcy)

W razie śmierci Ubezpieczonego niespłacony kredyt/pożyczka zostaje pokryty przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Dlaczego warto?

 • zabezpiecza przyszłości rodziny i poręczycieli
 • niska, malejąca składka ubezpieczeniowa przez okres spłaty pożyczki
 • bez badań lekarskich
 • dla kredytów/ pożyczek do 100 000 złotych
 • ochrona przez cały okres spłaty kredytu/pożyczki
 • składka może być płatna miesięcznie lub jednorazowo.

Więcej informacji

TWÓJ WALOR  to indywidualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu dla członka Kasy, który zawarł umowę kredytu/pożyczki w Kasie Adamskiego.

Przedmiotem ubezpieczenia jest:

 • śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu,
 • całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (za dodatkową opłatą)

W razie śmierci Ubezpieczonego niespłacony kredyt/pożyczka zostaje pokryty przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Dlaczego warto?

 • zabezpieczenie i spokój rodziny Ubezpieczonego oraz poręczycieli
 • wypłata części (a w przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki całości) świadczenia osobom uprawnionym
 • brak ankiety medycznej
 • brak karencji – pełna ochrona już od następnego dnia po zawarciu umowy pożyczki

Więcej informacji

TWÓJ BONUS to indywidualne ubezpieczenie na życie dedykowane członkom Kasy korzystającym z kredytu zabezpieczonego hipoteką.

Przedmiotem ubezpieczenia jest:

 • życie i zdrowie Ubezpieczonego (kredytobiorcy)
 • ochrona ubezpieczeniowa na wypadek wystąpienia u Ubezpieczonego choroby śmiertelnej

W razie śmierci Ubezpieczonego niespłacony kredyt zostaje pokryta przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Dlaczego warto?

 • zabezpiecza przyszłości rodziny i poręczycieli
 • niska, malejąca składka ubezpieczeniowa przez okres spłaty pożyczki
 • bez badań lekarskich
 • ochrona przez cały okres spłaty kredytu/pożyczki
 • składka może być płatna miesięcznie lub jednorazowo.

Więcej informacji

TWOJA POSADA to indywidualne ubezpieczenie od utraty pracy dla członka Kasy, który zawarł umowę kredytu/pożyczki w Kasie Adamskiego.

Przedmiotem ubezpieczenia jest:

 • Utrata pracy przez Ubezpieczonego wskutek jednostronnego rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy,

W razie utrata pracy w okresie ochrony, po dokonaniu przez Ubezpieczonego rejestracji w UP i uzyskaniu statusu osoby bezrobotnej, przedstawieniu towarzystwu wymaganych dokumentów, towarzystwo ubezpieczeniowe dokona jednorazowej wypłaty odszkodowania w kwocie równej 6 kolejnym ratom kapitałowo – odsetkowym, zgodnie z pierwotnym harmonogramem spłat kredytu/pożyczki z zastrzeżeniem, że wysokość odszkodowania będzie nie większa niż wartość zadłużenia pozostałego do spłaty.

Dlaczego warto?

 • suma ubezpieczenia aż do 200 000 zł
 • wypłata odszkodowania w wysokości pełnej raty (kapitał + odsetki)
 • brak karencji – pełna ochrona już od następnego dnia po zawarciu umowy pożyczki
 • brak konieczności przekazywania Towarzystwu comiesięcznych zaświadczeń o statusie bezrobotnego
 • możliwość kontynuowania ubezpieczenia po wcześniejszej spłacie zadłużenia
 • „wakacje kredytowe” od spłaty nawet kilku rat pożyczki po utracie zatrudnienia

Więcej informacji

TWOJA CHWILÓWKA to indywidualne ubezpieczenie na życie dla członka, który zawarł umowę pożyczki  na okres jednego miesiąca w SKOK Adamskiego.

Przedmiotem ubezpieczenia jest:

 • życie Ubezpieczonego (pożyczkobiorcy)

W razie śmierci Ubezpieczonego z ubezpieczenia zostaje pokryty przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe niespłacony kapitał pożyczki.

Dlaczego Warto?

 • brak karencji – pełna ochrona już od następnego dnia po zawarciu umowy pożyczki
 • składka miesięczna lub roczna
 • możliwość przystąpienia do kilku polis, jednak suma ubezpieczenia nie może być wyższa niż 5 000 zł

Więcej informacji

TWOJA LINIA to indywidualne ubezpieczenie na życie dla członka Kasy, który zawarł umowę linii pożyczkowej w Kasie Adamskiego.

Przedmiotem ubezpieczenia jest:

 • życie Ubezpieczonego (pożyczkobiorcy)

W razie śmierci Ubezpieczonego niespłacona linia pożyczkowa zostaje pokryta przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Dlaczego warto?

 • doskonałe i pewne zabezpieczenie przyszłości rodziny
 • w ramach rocznej umowy ubezpieczenia jego koszt ponosisz tylko raz
 • ubezpieczenie pokrywa wysokość zadłużenia ubezpieczonego względem Wierzyciela
 • rodzina otrzymuje świadczenie, w wysokości kwoty pozostałej po spłacie zobowiązania wobec Wierzyciela
 • w przypadku śmierci Ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie w kwocie równej limitowi określonemu w umowie o linię pożyczkową na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia.

Więcej informacji