Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 kwietnia 2020 r.

Rada podjęła decyzję o kolejnym obniżeniu stopy referencyjnej NBP o 0,50 pkt proc., tj. do poziomu 0,50%.

Jednocześnie Rada ustaliła następujący poziom pozostałych stóp procentowych NBP:

  • stopa lombardowa – 1,00%;
  • stopa depozytowa – 0,00%;
  • stopa redyskontowa weksli – 0,55%;
  • stopa dyskontowa – 0,60%.

Podjęte działania mają na celu poluzowanie warunków finansowych w gospodarce i ograniczenie negatywnych konsekwencji gospodarczych pandemii. Mają one także sprzyjać ożywieniu krajowej aktywności gospodarczej po ustąpieniu obecnych zaburzeń.