Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 28 maja 2020 r.

Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o trzecim już w tym roku obniżeniu stóp procentowych NBP. Stopa referencyjna NBP została obniżona o 0,40 pkt proc., tj. do poziomu 0,10%. Jednocześnie Rada ustaliła następujący poziom pozostałych stóp procentowych NBP:

  • stopa lombardowa 0,50%;
  • stopa depozytowa 0,00%;
  • stopa redyskontowa weksli 0,11%;
  • stopa dyskontowa weksli 0,12%

Poluzowanie polityki pieniężnej NBP ma na celu złagodzenie negatywnych skutków pandemii, ograniczając skalę spadku aktywności gospodarczej oraz wspierając dochody gospodarstw domowych i firm.