Logo SKOK

TWOJA POSADA


TWOJA POSADA to indywidualne ubezpieczenie od utraty pracy dla członka SKOK, który zawarł umowę kredytu/pożyczki w SKOK Adamskiego.

Przedmiotem ubezpieczenia jest:

⇒ Utrata pracy przez Ubezpieczonego wskutek jednostronnego rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy,


W razie utrata pracy w okresie ochrony, po dokonaniu przez Ubezpieczonego rejestracji w UP i uzyskaniu statusu osoby bezrobotnej, przedstawieniu towarzystwu wymaganych dokumentów, towarzystwo ubezpieczeniowe dokona jednorazowej wypłaty odszkodowania w kwocie równej 6 kolejnym ratom kapitałowo – odsetkowym, zgodnie z pierwotnym harmonogramem spłat kredytu/pożyczki z zastrzeżeniem, że wysokość odszkodowania będzie nie większa niż wartość zadłużenia pozostałego do spłaty.Więcej informacji ⇒ OWU