Logo SKOK

Więź członkowska

Kreowanie i kultywowanie więzi oraz aktywizowanie członków SKOK Adamskiego odbywa się m.in. poprzez przynależność członków do Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej z siedzibą w Gdyni. Stowarzyszenie powstało w 1997 roku w Gdyni i od początku swojej działalności wspiera edukację finansową, przeciwdziała biedzie i wykluczeniu finansowemu Polaków.


Swoją misję SKEF realizuje poprzez:

• udzielanie bezpłatnych porad prawno-konsumenckich dla wszystkich Członków Kas w swoich ośrodkach doradztwa finansowego i konsumenckiego zlokalizowanych w Gdyni, Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białej Podlaskiej

realizację projektów edukacyjnych budujących świadomość finansową – prowadzenie szkoleń, warsztatów, prelekcji, seminariów i konferencji z zakresu edukacji finansowej, publikację poradników i artykułów

• pomocy na rzecz instytucji kulturalnych, oświatowych i naukowych oraz instytucji,

• współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej oraz krajowymi i zagranicznymi

• upowszechnianie polubownych form rozstrzygania sporów finansowych

• promowanie i organizowanie wolontariatu,

• przeprowadzanie zbiórek publicznych na cele społeczno-opiekuńcze,

• wspieranie instytucji przeciwdziałających społecznemu wykluczeniu,

• wspieranie finansowe dzieci i młodzieży w zdobywaniu wykształcenia w oparciu o wyodrębniony Fundusz Stypendialny


W ramach działalności SKEF w każdej placówce Kasy funkcjonuje Klub członków SKEF.

Budowanie trwałej więzi miedzy członkami Kasy dokonuje się także poprzez aktywny udział członków w Zebraniu Grup Członkowskich czy Zebraniu Przedstawicieli i w kontroli funkcjonowania Kasy. Członkowie Kasy mogą uczestniczyć w festynach, targach i innych imprezach okolicznościowych organizowanych w miejscach działalności oddziałów. W trakcie festynów prowadzona jest akcja informacyjna dotycząca zasad i samopomocowego charakteru działania Kasy, edukacji finansowej kształtującej świadomość przynależności do grupy, lojalność wobec pozostałych członków, terminowe regulowanie należności wobec kasy, aktualnej oferty oraz włączania członków w działania oferowane przez SKEF. Rozdawane są druki informacyjne i ulotki.

Budowaniu więzi sprzyja także prowadzony przez Kasę tradycyjny system obsługi klientów tj. bezpośrednio w naszych placówkach. Pracownicy naszej Kasy są w częstym kontakcie listownym i telefonicznym z członkami Kasy.


Więcej informacji na temat działalności SKEF znajdą Państwo na stronie www.skef.pl


Deklaracja SKEF dostępna jest w zakładce „Materiały do pobrania – deklaracje i wnioski”.