Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej
w dniu 5 maja 2022 r.

Rada podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,75 pkt proc., tj. do poziomu 5,25%. Jednocześnie Rada ustaliła następujący poziom pozostałych stóp procentowych NBP:

  • stopa lombardowa 5,75%;
  • stopa depozytowa 4,75%;
  • stopa redyskontowa weksli 5,30%;
  • stopa dyskontowa weksli 5,35%.

Uchwała RPP wchodzi w życie 6 maja 2022 r.