Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 października 2021r.

Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,40 pkt proc., tj. do poziomu 0,50%. Jednocześnie Rada ustaliła następujący poziom pozostałych stóp procentowych NBP:

  • stopa lombardowa 1,00% (wzrost o 0,50 pkt proc);
  • stopa depozytowa 0,00%;
  • stopa redyskontowa weksli 0,51% (wzrost o 0,40 pkt proc);
  • stopa dyskontowa weksli 0,52% (wzrost o 0,40 pkt proc).

Uchwała RPP wchodzi w życie 7 października br.